Бүтээлийн тайлбар

Уг сурах бичигт аудитьш түүхэн хөгжил, онолын хандлага, үндсэн ойлголт, төрөл зэрэг онол арга зүй болон дансдын аудитыг циклээр авч үзсэн, бүлэг бүрд суралцагчдын ажиллах асуулт, тест, дасгал-кейс оруулсан нь эдийн засаг, менежмент, бизнесийн удирдлага, ялангуяа нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй их, дээд сургуулийн оюутан, магистрант, докторант төдийгүй аудитын үйлчилгээг үзүүлж буй хэн бүхний оюуны хэрэгцээнд нийцхүйц бүтээл болгох зорилго тавьсны илрэл бүлгээ.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

АНУ-ын тагнуулын үйл ажиллагаа, түүнд гарч буй өөрчлөлт

АНУ-ын тагнуулын үйл ажиллагаа, түүнд гарч буй өөрчлөлт

Гишүүнчлэл
Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн эрх зүйн зохицуулалт

Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Жолоочийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Жолоочийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Их засаг хууль дахь ялын бодлого түүний уламжлал

Их засаг хууль дахь ялын бодлого түүний уламжлал

Гишүүнчлэл
Туршлагын амьтан дээр үүсгэсэн ходоодны шархлааны гистоморфологи өөрчлөлтийг судалсан дүн

Туршлагын амьтан дээр үүсгэсэн ходоодны шархлааны гистоморфологи өөрчлөлтийг судалсан дүн

Гишүүнчлэл
Таслан сэргийлэх арга хэмжээг шинээр авч үзэх нь

Таслан сэргийлэх арга хэмжээг шинээр авч үзэх нь

Гишүүнчлэл
Эрүүгийн эрх зүй дэх олонлог гэмт хэргийн онол, практикийн зарим асуудал

Эрүүгийн эрх зүй дэх олонлог гэмт хэргийн онол, практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!