Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Их Засаг ОУИС мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялгийг бүтээгчдийг төрүүлэх оюутан суралцагчдын ажил амьдралын баталгааг хангахад чиглэгдсэн сургалт, судалгаа, инновацийн бүтээлч чадамжтай, судалгааны их сургууль байна.

18

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Ашигт малтмалын салбар дахь нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Ашигт малтмалын салбар дахь нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Бизнесийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь

Бизнесийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь

Үнэгүй
Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэнд хяналт тавих механизмыг боловсронгуй болгох нь

Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэнд хяналт тавих механизмыг боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажилгүйдлийн даатгалыг уялдуулах нь

Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажилгүйдлийн даатгалыг уялдуулах нь

Үнэгүй
Хүнийг алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, түүнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Хүнийг алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, түүнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Үнэгүй
Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалтгалтын тогтолцоо, харьцуулсан судалгаа

Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалтгалтын тогтолцоо, харьцуулсан судалгаа

Үнэгүй
Иргэний хууль тогтоомжийг практикт хэрэглэхэд тулгамдаж буй зарим асуудал

Иргэний хууль тогтоомжийг практикт хэрэглэхэд тулгамдаж буй зарим асуудал

Үнэгүй
Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй
Гаалийн зөрчлийн нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөө

Гаалийн зөрчлийн нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөө

Үнэгүй
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Хүүхдийн эцэг, эхээрээ тэжээн тэтгүүлэх эрх, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Хүүхдийн эцэг, эхээрээ тэжээн тэтгүүлэх эрх, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Экологийн эрх зүй дэх ногоон байгууламж, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Экологийн эрх зүй дэх ногоон байгууламж, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Бэлгийн мөлжлөг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал

Бэлгийн мөлжлөг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал

Үнэгүй
Банкны салбарын бэлэн бус төлбөр тооцоог боловсронгуй болгох нь

Банкны салбарын бэлэн бус төлбөр тооцоог боловсронгуй болгох нь

Үнэгүй
Нийтийн албан дахь ашиг сонирхлын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Нийтийн албан дахь ашиг сонирхлын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Үнэгүй
Сэтгэл санаанд учруулсан гэм хор, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Сэтгэл санаанд учруулсан гэм хор, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Үнэгүй
Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал

Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал

Үнэгүй
Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Үнэгүй