Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Их Засаг олон улсын их сургууль нь мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялгийг бүтээгчдийг төрүүлэх оюутан суралцагчдын ажил амьдралын баталгааг хангахад чиглэгдсэн сургалт, судалгаа, инновацийн бүтээлч чадамжтай, судалгааны их сургууль юм.

683

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Давж заалдах журмаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Давж заалдах журмаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Дээрмийн гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ба криминологийн зарим асуудал

Дээрмийн гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ба криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Иргэний нэр төр алдар хүнд ажил хэргийн нэр хүндийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт

Иргэний нэр төр алдар хүнд ажил хэргийн нэр хүндийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Иргэний эрх зүй дэх хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

Иргэний эрх зүй дэх хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

Гишүүнчлэл
Далайн замаар бараа тээвэрлэхэд ачааны зөвшөөрлөөс (B.L-ээс) чөлөөлөх нь

Далайн замаар бараа тээвэрлэхэд ачааны зөвшөөрлөөс (B.L-ээс) чөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл
Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Эрүүгийн эрх зүй дэх хэрэг хариуцах чадваргүй байдлын онол, практикийн зарим асуудал

Эрүүгийн эрх зүй дэх хэрэг хариуцах чадваргүй байдлын онол, практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Эрүүгийн ялын төрөл, түүний хэрэгжилт

Эрүүгийн ялын төрөл, түүний хэрэгжилт

Гишүүнчлэл
Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх түүний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх түүний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Монгол Улсын ба БНХАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч-өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, харьцуулсан судалгаа

Монгол Улсын ба БНХАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч-өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл
Эрүүгийн эрх зүй дэхь шинэ төрлийн гэмт хэрэг түүний эрх зүйн зохицуулалт

Эрүүгийн эрх зүй дэхь шинэ төрлийн гэмт хэрэг түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл

Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл

Гишүүнчлэл
Төрийн захиргааны албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх эрх зүйн зарим асуудал

Төрийн захиргааны албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл