Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо

Улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн байгууллагад адил тэгш үйлчлэхэд оршино.

175

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Үндэсний тооцооны данс 2015-2018

Үндэсний тооцооны данс 2015-2018

Үнэгүй
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017

Үнэгүй
Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012

Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012

Гишүүнчлэл
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл-Англи

Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл-Англи

Үнэгүй
Жендэрийн эмхэтгэл

Жендэрийн эмхэтгэл

Үнэгүй
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга

Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга

Үнэгүй
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга

Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга

Үнэгүй
Монгол Улсын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг олон улстай харьцуулсан судалгаа 2017

Монгол Улсын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг олон улстай харьцуулсан судалгаа 2017

Үнэгүй
Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл

Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл

Үнэгүй
Эрдэнэбулагийн чулуун нүүрсний ил уурхайн хажуугийн тогтворжилтын судалгаа

Эрдэнэбулагийн чулуун нүүрсний ил уурхайн хажуугийн тогтворжилтын судалгаа

Гишүүнчлэл
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан

Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан

Үнэгүй
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 I-III

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 I-III

Үнэгүй
Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016

Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016

Үнэгүй
Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан

Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан

Үнэгүй
Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)

Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)

Үнэгүй
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан гүйцэтгэл - 2017

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан гүйцэтгэл - 2017

Үнэгүй
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018

Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018

Үнэгүй
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга

Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга

Үнэгүй