Монгол орны атираат (Helophoridae) цохын тархалт

Э.Даариймаа

Монгол орны атираат (Helophoridae) цохын тархалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол орны атираат цох (Helophoridae) -ын зүйлийн бүрдэл, тархцын судалгааг эмхтгэх, атираат цохын олон янз байдлыг тооцоолох, бүлгэмийн бүтцийг тодорхойлох, улмаар тэдгээрийн тархцын онцлогийг илрүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд уг ажлын гол зорилго оршино.
# монгол орны