Монгол орны тарваганд (Marmota Sibirica) нөлөөлөх хүчин зүйлс, хамгаалах менежмент

А.Пүрэвдорж

Монгол орны тарваганд (Marmota Sibirica) нөлөөлөх хүчин зүйлс, хамгаалах менежмент

Гишүүнчлэл

?
Монгол орны тарваганы нөөц, ховордолд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг судлан, хууль бус агнуурыг зогсоох арга замыг илрүүлэх зорилготой
# монгол орны# нөлөөлөх хүчин зүйл