Хөрсөнд сөрөг нөлөөлөх хог хаягдлын хэмжээг тодорхойлох нь

С.Мэндбаяр

Хөрсөнд сөрөг нөлөөлөх хог хаягдлын хэмжээг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Нийслэл Улаанбаатар хотын хог хаягдлын нийт хэмжээ, дахин боловсруулалт, ашиглалтын нөхцөл байдал болон айл өрхөөс гарч буй хөрсний бүтцэд сөрөг нөлөөтэй хог хаягдлын төрөл, хэмжээ, давтамжийг тодорхойлж судлахыг зорилоо.
# хөрс# сөрөг нөлөө# хог хаягдал