Тал хээрийн бүсэд тохиолдох шийхнүүхэй (Anthus) төрлийн зарим зүйл шувуудын тархац, биологи, экологи

Ц.Учрахзаяа

Тал хээрийн бүсэд тохиолдох шийхнүүхэй (Anthus) төрлийн зарим зүйл шувуудын тархац, биологи, экологи

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү ажлын хүрээнд Монгол орны тал хээрийн бүсэд тохиолдох 1 төрлийн 3 зүйл Шийхнүүхэйн (Anthus) монгол орны болон дэлхийн хэмжээн дэхь тархалт, биологи, экологийн зарим асуудлуудыг тодорхойлхох зорилго тавин ажилласан болно.
# тал хээр# биологи# экологи