Дэлхийн улс орнуудын цэвэр усны нөөц, хомсдлын асуудал ба монгол улс

Ц.Ариунтунгалаг

Дэлхийн улс орнуудын цэвэр усны нөөц, хомсдлын асуудал ба монгол улс

Гишүүнчлэл

?
Дэлхий нийтийн глобал асуудлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон ундны усны хүртээмж, түүний хомсдлын асуудлыг дэлхий нийтийн хамтын нийгэмлэг хэрхэн шийдвэрлэж буй талаар явуулж байгаа асуудлуудыг судлах, үүнд тулгуурлан Монгол улс дахь ундны ус буюу цэвэр усны хүртээмжтэй байдал, аюулгүй байдлыг хангах, энэхүү цэвэр усны хомсдлыг хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг уг судалгааны ажлаар хөндөж байгаа явдал нь цаашид гарч болох эрсдлүүдыг тооцож тодорхойлохыг зорьсон болно.
# цэвэр ус# асуудал# хомсдол