Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх хүнд металлын бохирдол

А.Оч

Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх хүнд металлын бохирдол

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдээс 2014-2016 онуудад авсан шатахуун түгээх станц орчмын хөрсний дээжин дээр хөрсний хүнд металлын бохирдлын түвшинг тодорхойлж бусад дүүргүүдийн хөрсний дээжтэй харьцуулалт хийж хүрээлэн буй орчинд ямар сөрөг үр нөлөө үзүүлж байгааг тогтоож гурван жилийн дотор хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харьцуулж харуулахыг зорьсон.
# бохирдол# улаанбаатар хот