Баянбүрд амралтын цогцолбор

С.Солонго

Баянбүрд амралтын цогцолбор

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны хувьд манай монгол улсад сүүлд баригдаж буй ганц хоёр цогцолборуудыг эстооцвол нутаг нутгийн онцлогт зориулсан аялагч амрагч нарын тав тухыг бүрэн хангасан цогцолборууд хомс учраас түүнийг их болгох зорилготой.
# амралт# цогцолбор