Авто замын чанарын үнэлгээг боловсронгуй болгох арга зам

Д.Мөнхсахъяа

Авто замын чанарын үнэлгээг боловсронгуй болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?
Авто замын чанарыг үнэлэх арга замыг боловсронгуй болгох боломжийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# автозам# чанар# арга зам