Аутсорсинг монголд нэвтрүүлэх боломж

Н.Ням-Осор

Аутсорсинг монголд нэвтрүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?

 Аутсорсингийн онол арга зүйг судалж улмаар НББ-ийн аутсорсинг түүнийг Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломж арга замыг тодорхойлоход оршино.

# Аутсорсинг