Бизнесийн байгууллагад эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх нь

П.Мөнхзул

Бизнесийн байгууллагад эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Аж ахуйн нэгж байгууллагад эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох. Зорилт:

  • Дотоод аудитын онол арга зүйн талаар судлах
  • Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг судлах
  • Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дотоод аудитын үйл ажиллагааг харьцуулан судлах,
  • Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын хандлагыг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлж, дүгнэх
# байгууллага# эрсдэл# хандлага