Хаан банкны дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны технологийг сайжруулах нь

Л.Галбадрах

Хаан банкны дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны технологийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Банкны удирдлага болон Бодлогын зөвлөлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагаа үр дүнтэй хэрэгжүүлэн биелүүлэхэд нь туслах бөгөөд, шалгалт хийж буй нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүн шинжилгээ, үнэлэлт, санал зөвлөмж, зөвлөгөө болон мэдээллээр тэднийг хангаж байдаг.
# хаан банк# технологи