НББ-ийн мэдээлэлд тулгуурлан Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах нь

Ч.Мэнд-Амар

НББ-ийн мэдээлэлд тулгуурлан Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Аж ахуй нэгж байгууллагын Бизнес төлөвлөгөөг НББ-ийн мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулахад оршино
# нягтлан бодох бүртгэл# мэдээлэл# бизнес төлөвлөгөө