Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

Ч.Жаргалмаа

Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

Гишүүнчлэл

?
Төрийн бус байгууллагад нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, хяналтын өнөөгийн байдлыг судлан түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж сайжруулах арга замыг гаргахад оршино.
# төр# байгууллага# нягтлан бодох бүртгэл