Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны хүүгийн түвшний эрсдэлийг санхүүгийн деривативуудыг ашиглан бууруулах боломж

Э.Мөнх-Уянга

Арилжааны банкны хүүгийн түвшний эрсдэлийг санхүүгийн деривативуудыг ашиглан бууруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгнйн систем нь аль ч улсын хувьд эдийн засгийн хөгжил. улс орны эдийн эасгийн тоггвортой байдлын үндэс болж байдаг. Монголын эдийн засгийн том ачааг үүрч байгаа банкны салбарын ннйт хөрөнгө нь 2013 оны 12 сарын байдлаар манай улсын дотоодын ннйт бүтээгдэхүүний 85 хувийг дангаараа бүрдүүлж байна. Тиймээс банкны эрсдэл нь дан ганц тухайн банкинд нөлөөлөөд эогсохгүй улс орны эднйн эасагт нөлөөлж санхүүгийн хямралд хүргэдэг сөрөг үр дагавартай.
# Арилжааны банк# эрсдэл# санхүү менежмент