Банкны хөрвөх чадварын эрсдэл, бууруулах асуудалд

Б.Одсаран

Банкны хөрвөх чадварын эрсдэл, бууруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Арилжааны банкуудын хөрвөх чадвар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судалсаны үндсэн дээр хөрвөх чадварын эрсдэлээс хамгаалах арга замыг тодорхойлоход оршино.

# банк # эрсдэл# асуудал