Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ

П.Ганзул

Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Нягтлан бодогч хүнд зайлшгүй байх чадваруудын нэг нь Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж, түүндээ үнэлэлт дүгнэлт өгч чаддаг байх ёстой.

# эргэлтийн хөрөнгө