Актив, пассивын удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Б.Цацрал

Актив, пассивын удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Арилжааны банк, тэр дундаа Төрийн банкны санхүүгийн өнөөгийн чадавхийг тодорхойлж, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх замаар актив пассивын удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах арга зам судлах зорилготой.

# санхүү# удирдлага# үр ашиг