Монголын хувьцаат компаниудын засаглалыг сайжруулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх нь

Д.Ганзаяа

Монголын хувьцаат компаниудын засаглалыг сайжруулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Компанийн засаглалын онол,загвар болон олон улсын сайн засаглалын зарчмуудад тулгуурлан МХБ дээр хувьцаа нь арилжаалагдах эрх нь нээлттэй байгаа ХК-иуд түүний ТУЗ-ийн үүрэг оролцооны төвшинд засаглалын хувьд тулгамдаж буй асуудлыг судлан,дүн шинжилгээ хийж бэрхшээлийг илрүүлснээр тэдгээрийн засаглалыг сайжруулах арга замыг тодорхойлж,санал зөвлөмж боловсруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# Хувьцаа# компани