Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, түүнийг бэлтгэх асуудал

Б.Бат-Ундрал

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, түүнийг бэлтгэх асуудал

Гишүүнчлэл

?
Аж ахуй нэгжийн хувьд Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэн санхүүгийн тайлангаа үнэн зөв толилуулахын тулд холбогдох хууль тогтоомж, стандарт дүрэм журмыг баримтлан нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн боловсруулалтыг үнэн зөв бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор судалгааныхаа ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
# санхүүгийн тайлан# санхүү