Санхүүгийн шинжилгээгээр байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэх нь

Б.Пүрэвжаргал

Санхүүгийн шинжилгээгээр байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын эдийн засагч, нягтлан бодогч нар удирдлагын шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай мэдээлэлээр хангах, удирдлагын шийдвэрт нөлөөлж чадахуйцаар санхүүгийн мэдээлэлийг бэлтгэх. боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадварыг эзэмших нь чухал юм.
# санхүүгийн шинжилгээ# бизнес