Үйлдвэрийн газрын хангамжийн удирдлагыг сайжруулах боломж

Ш.Мөнхсайхан

Үйлдвэрийн газрын хангамжийн удирдлагыг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
“УБЭҮ” -ийн хангамжийн өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийж, цаашдын үйл ажиллагааг нь сайжруулах, хэрэгцээт бараа материалын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож үр ашгийг дээшлүүлэх, логистикийн буюу барааны хөдөлгөөний удирдлагыг оновчтойгоор хэрэгжүүлэхэд оршино.
# үйлдвэр# удирдлага