Үйлдвэрийн газрын үр ашиг, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ц.Сувд-Эрдэнэ

Үйлдвэрийн газрын үр ашиг, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү ажлын зорилго нь үйлдвэрийн газрын үр ашиг, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээнд онол практикийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр гол хүчин зүйлсийн хамаарлыг математик статистик, эконометрикийн орчин үеийн аргуудыг ашиглан тогтоож үр ашгийг дээшлүүлэх боломж, арга замыг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Энэ зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.
# үйлдвэр# үр ашиг