Үнэ шилжүүлэлтийн механизм, түүний онол арга зүйн үндэс

Б.Цэрэнлхам

Үнэ шилжүүлэлтийн механизм, түүний онол арга зүйн үндэс

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь үнэ шилжүүлэлтийн механизмын онол, арга зүйн хүрээг судлан түүний үндсэн ойлголтыг таниж мэдэх, Монгол улсад хэрхэн илэрч буй хандлагыг тогтооход оршино.
# үнэ# механизм