Байгууллагын нийгмийн маркетингийн харьцуулсан судалгаа

Б.Мичидмаа

Байгууллагын нийгмийн маркетингийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Нийгмийн маркетинг ашиглан бизнесийи үнэ цэнийг өсгөж байгаа байгууллагууд дээр нийгмийн маркетингийн харьцуулсан судалгааг хийж, бизнесийн үнэ цэнийг өсгөх зарим арга замыг тодорхойлоход оршино.