Бизнесийн байгууллага интернэт маркетингийг хэрэгжүүлсэнээр ашигаа нэмэгдүүлэх боломж

Б.Анар

Бизнесийн байгууллага интернэт маркетингийг хэрэгжүүлсэнээр ашигаа нэмэгдүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллага интернет маркетингийг хэрэгжүүлснээр ашигаа нэмэгдүүлэх боломж байгаа эсэхийг судаллаа.
# бизнес# маркетинг