Бизнесийн байгууллагад электрон худалдааг оновчтой хөгжүүлэх арга зүйн зарим асуудал

С.Лилия

Бизнесийн байгууллагад электрон худалдааг оновчтой хөгжүүлэх арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

“Номин Холдинг ХХК”-ны электрон худалдааг хөгжүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Судалгааны зорилт: Үүнд:

  • Электрон худалдааны онол арга зүйн судалгаа хийх;
  • Монгол улсын интернэт харилцаа холбооны хөгжлийг судлах;
  • Монгол хэрэглэгчдийн электрон худалдаанд хандах хандлага, зан төлвийг судлах;
  • “Номин Холдинг ХХК”-ны www.eshop.nomin.mn вэб хуудасны нөхцөл байдлыг тодорхойлох;
  • “Номин Холдинг ХХК”-ны www.eshop.nomin.mn вэб хуудсыг цаашид оновчтой хөгжүүлэх аргыг тодорхойлох;
# байгууллага# элекрон# худалдаа