Бизнесийн байгууллагад ногоон маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга зам

Э.Болортуяа

Бизнесийн байгууллагад ногоон маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагад маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга замыг судлах зорилготой.
# бизнес# маркетинг# стратеги