Брэнд менежментийн маркетингийн стратегийг сайжруулах боломж

С.Дэлгэрсаруул

Брэнд менежментийн маркетингийн стратегийг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн байгууллагын брэндийн маркетингийн стратегийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

# менежмент# маркетинг# стратеги