Дотоод маркетингийг ашиглан компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь
(4)

Д.Батцэцэг

Дотоод маркетингийг ашиглан компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Додоод маркетингийг ашиглан компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой.
# маркетинг# компань