Франчайзингийн бизнесийг Монголд хөгжүүлэх нь

Б.Гэрэлмаа

Франчайзингийн бизнесийг Монголд хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Франчайзингийи сэтгэлгээг Монголд нэвтрүүлэхээр тухайн байгууллагын үр ашиг дээшилж, бүтээгдэхүүнд ноогдох зардал хямдарч бизнесийн үйл ажиллагаа хэлбэр агуулгын хувьд өргөсч, шинэ зах зээлийг мэдрэх боломж бүрдэхийг олж харах зорилгоор энэхүү сэдвийг судалж цэгцтэй мэдлэг бүтээх явдал юм

# Хөгжүүлэх