Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтад нейромаркетингийг ашиглах боломж

Э.Мөнхгэрэл

Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтад нейромаркетингийг ашиглах боломж

Гишүүнчлэл

?
Худалдан авах шийдвэр гаргалт дахь нейромаркетингийн үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хэрэглэгч# худалдан авалт# шийдвэр гаргалт