Хэрэглэгчийн сонголтод нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ж.Даваацэрэн

Хэрэглэгчийн сонголтод нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Кофе хэрэглэгчдийн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээг тодорхойлох нь судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хэрэглэгч# сонголт# хүчин зүйл