Хөрөнгийн зах зээлийг таниулахад нийгмийн маркетингийг ашиглах нь

Г.Халиунаа

Хөрөнгийн зах зээлийг таниулахад нийгмийн маркетингийг ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын хөрөнгийн зах зээл дэх хувьцааны талаарх олон нийтийн хандлагыг сайжруулахад чиглэгдсэн оновчтой нийгмийн маркетингийг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино.

# маркетинг