Худалдааны байгууллагын мерчиндайзингийг сайжруулах арга зам

Д.Наянжин

Худалдааны байгууллагын мерчиндайзингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Худалдааны байгууллагын мерчиндайзингийг сайжруулах зорилготой. Энэхүү судалгааны ажилд ярилцлагын болон түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн аргууд болох анализ, синтезийн арга, эдийн засаг-статистикийн тооцоолол, тоон шинжилгээний аргуудыг хэрэглэсэн болно.

# худалдаа# байгууллага# арга зам