Инстаграм дахь нөлөөллийн маркетингийг хэмжиж үнэлэх нь

Ц.Цэрэнням

Инстаграм дахь нөлөөллийн маркетингийг хэмжиж үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Инстаграм дахь нөлөөллийн маркетингийг хэмжиж үнэлэн, цаашид хэрхэн сайжруулах арга замыг тодорхойлоход зорилго оршино.
# маркетинг