Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой ашиглах нь

Н.Энхзаяа

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой боловсруулан ашиглахад оршино.
# маркетинг# идэвхжүүлэлт