Нийтийн хоолны үйлдвэрлэлийн маркетинг

Г.Нордов

Нийтийн хоолны үйлдвэрлэлийн маркетинг

Гишүүнчлэл

?

Нийтийн хоолны газрын хоол үйлдвэрлэлийн бодлогийг боловсронгуй болгож үүний үндсэн дээр алсын хараатайгаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжлийн шинэ гарцыг нийтийн хоолны газруудад хэрэгжүүлэх санал, дүгнэлтийг боловсруулах. Маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах бий болгох.

# нийтийн хоол# маркетинг# өрсөлдөх чадвар