НОУ-ХАУГ борлуулалтанд ашиглах нь

Т.Мөнхбат

НОУ-ХАУГ борлуулалтанд ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн үйл ажиллагаанд ноу-хауг ашиглах замаар компанийн үр ашгийг дээшлүүлэх боломжийг судлан тодорхойлоход оршино.