Шинэ бүтээгдэхүүн бүтээх маркетингийн асуудал

М.Сарнай

Шинэ бүтээгдэхүүн бүтээх маркетингийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монголын хэвлэмэл бүтээгдэхүүний салбарт тэр тусмаа сэтгүүлийн зах зээлд гадаадын загварын сэтгүүл дийлэнх хувийг эзлэж байна. Тйймээс монголд хэвлэмэл бүтээгдэхүүний салбарт ялангуяа монголын загварын сэтгүүлийг өнөөгийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардпага, сонирхол, соёл үнэт зүйлд нийцүүлэн шинэчлэн гаргах зайлшгүй шаардлага хэдийнээ үүссэн байна. Тиймээс монголд шинээр загварын сэтгүүл гаргах, түүнийг хөгжүүлэх маркетингийн стратегийг боловсруулахыг хичээлээ.
# шинэ бүтээгдэхүүн# маркетинг