Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний импортыг багасгах арга зам

Д.Ганжигүүр

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний импортыг багасгах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол улсын эдийн засагт импортыг гүйцэтгэж байгаа үүрэг ролийг тодорхойлох, Монгол улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон хэрэглээний байдлыг судлах, төрийн зүгээс сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, сүү сүүн бүтээгдэхүүний импортыг багасгах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# сүү# импорт