Үйлчилгээний байгууллагын ажилчдад төвлөрсөн дотоод маркетингийн сайжруулах арга зам

Ө.Золжаргал

Үйлчилгээний байгууллагын ажилчдад төвлөрсөн дотоод маркетингийн сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Ажилчдын сэтгэл ханамжгүй байдал удаан хугацаанд үргэлжилбэл хөдөлмөрийн бүтээмж буурч, байгууллагын үйл ажиллагаа доголдож эхэлдэг гэсэн эрдэмтэн судлаачдын судалгаа байдаг бөгөөд нөлөөлөх сөрөг хүчин зүйлсийг арилгаж сайжруулах арга замыг судпах үүднээс энэхүү сэдвийг сонгон авлаа.
# үйлчилгээний байгууллага# маркетинг