Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Б.Отгондарь

Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Жи Мобайл” ХХК-ний хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг судлан, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой.
# үйлчилгээний# сэтгэл ханамж