Үйлчилгээний соёл нь банкны өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт болох нь

А.Эрдэнэцэцэг

Үйлчилгээний соёл нь банкны өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт болох нь

Гишүүнчлэл

?

Сүүлийн жилүүдэд интернет, FM, телевиз гэх мэт мэдээллийн хэрэгсэлүүд хурдацтай хөгжиж байна. Энэ нь хэрэглэгчдийн мэдлэг оюуныг тэлж, даган хүссэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ тавьж буй шаардлага улам өндөржиж байна. Тэд зөвхөн чанар сайтай өндөр соёлтой үйлчилгээг шаардаж байна. Хэрэглэгчийн шаардлага ийнхүү өсөж байгаатай холбоотойгоор зохих хэмжээнд үйлчлэх нь хэрэглэгчдийн итгэлийг олох, өрсөлдөөнд амжилт олох гол үзүүлэлт юм.

# Үйлчилгээ# өрсөлдөх чадвар