Үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд үйлчилгээний бодит харагдах байдлыг сайжруулах нь

Ц.Баасанжав

Үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд үйлчилгээний бодит харагдах байдлыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Банкны байгууллагын үйлчилгээний бодит харагдах байдлыг сайжруулснаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжыг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# үйлчлүүлэгч# үйлчилгээ