Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Б.Солонго

Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монголын ҮХХ орон сууцны борлуулалтын тухай онол, арга зүй, танин мэдэхүйг судлан дэлгэрүүлэх, ҮХХ хөрөнгө, орон сууцны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх практик зөвлөмжүүдийг боловсруулахад зорилго чиглэгдэнэ.
# үл хөдлөх хөрөнгө# борлуулалт