Арилжааны банкны дотоод хяналтыг сайжруулах нь

Б.Сарнай

Арилжааны банкны дотоод хяналтыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын арилжааны банкны үйл ажиллагаанд дотоод аудитын тогтолцоог олон улсын стандартын дагуу бий болгох арга зүйг судлан, тодотгож, түүнийг дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай зохистой хослуулан хөгжүүлэх арга замыг тодруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# банк# арилжаа