Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхжүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Г.Нарангуа

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхжүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Идэвхжүүлэлтийг ашиглан бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
# бизнес# байгууллага# борлуулалт